Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Begrippen: opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Sparkle Coach Ing. Leeractiviteit: (online) adviezen, coaching, training, moments, workshops, lezingen, cursussen en wat dies meer zij. Incompany: op locatie van de opdrachtgever / locatie door de opdrachtgever geregeld.
  1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Sparkle Coach Ing sluit.
  1.3 In onderling overleg kunnen deze voorwaarden gewijzigd worden.
  1.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk met een door Sparkle Coach Ing gedaan voorstel instemt (akkoord per e-mail volstaat en heeft de voorkeur) of door inschrijving voor een leeractiviteit van Sparkle Coach Ing en betaling van de daarmee gepaard gaande (1e) betaling(stermijn).
 2. Prijs, facturering en betalingsvoorwaarden
  2.1 Sparkle Coach Ing hanteert het tarief dat in de overeenkomst is aangegeven.
  2.2 Voor leeractiviteiten geldt het btw-tarief van 21%. Het btw-identificatienummer is NL001808847B57.
  2.3 Facturering vindt plaats nadat opdrachtgever heeft ingestemd met het door Sparkle Coach Ing gedane voorstel of – alleen bij incompany – op de 1e dag van (de start van) een leeractiviteit.
  2.4 De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over naar rekening NL84 RABO 014 88 76 277 t.n.v. Ingrid Nieuwenhuijse.
  2.5 De opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na factureringsdatum.
  2.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan Sparkle Coach Ing de wettelijke rente verschuldigd en evenals alle door Sparkle Coach Ing gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.
  2.7 In geval van incompany zijn de kosten van eventuele locatiehuur, audiovisuele middelen en catering voor rekening van de opdrachtgever.
  2.8 In geval van incompany rekent Sparkle Coach Ing reiskosten vanaf Heemstede à €0,30 per kilometer. Tevens extra kosten indien de reistijd langer dan 30 minuten (enkele reis) bedraagt: per kwartier 12.50 euro extra. Tenzij anders overeengekomen.
  2.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn alle vorderingen van Sparkle Coach Ing en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Sparkle Coach Ing onmiddellijk opeisbaar.
 3. Annulering
  3.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.
  3.2 In geval van annulering van een leeractiviteit (behalve individuele adviezen, coaching en trajecten) is de opdrachtgever Sparkle Coach Ing een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 80% van de overeengekomen prijs – bij annulering 2 weken voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.
  3.3 In geval van annulering van een individueel advies(traject of coaching) is de opdrachtgever Sparkle Coach Ing een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 2 weken en 5 dagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen 5 dagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.
 4. Auteurs- en eigendomsrecht
  4.1 Op al het gebruikte materiaal van Sparkle Coach Ing geldt auteursrecht van Sparkle Coach Ing. De opdrachtgever mag verwijzen naar dit materiaal mits deze tekst inclusief link wordt vermeld: “Door Ingrid van Sparkle Coach Ing. Kijk op www.Sparkle-Coach-Ing.nl voor meer informatie”.
  4.2 Het materiaal van Sparkle Coach Ing mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Sparkle Coach Ing.
 5. Vertrouwelijkheid
  5.1 Sparkle Coach Ing behandelt alle persoonlijke gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk.
  5.2 Sparkle Coach Ing staat geen informatie van opdrachtgever af aan derden.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Sparkle Coach Ing is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van opdrachtgever. Sparkle Coach Ing neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
  6.2 Sparkle Coach Ing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sparkle Coach Ing is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  6.3 Sparkle Coach Ing is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Sparkle Coach Ing verwijst naar een derde partij of internetsite waar Sparkle Coach Ing goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de opdrachtgever te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.
  6.4 Sparkle Coach Ing kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Sparkle Coach Ing aan opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.
  6.5 Sparkle Coach Ing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (wijzigingen in) inhoud of materiaal van de leeractiviteit, van toepassing van het geleerde door de deelnemer, noch voor enige andere directe / indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 7. Ontbinding overeenkomst en overmacht
  7.1 Sparkle Coach Ing kan de overeenkomst verbreken en deelname aan een leeractiviteit limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren betalingen als een deelnemer verstorend wordt of moeilijk om mee te werken, zich niet aan richtlijnen houdt of deelname van andere deelnemers verstoort.
  7.2 Sparkle Coach Ing hoeft enige verplichting jegens de opdrachtnemer niet na te komen in geval een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Sparkle Coach Ing (overmacht). Het gaat om alle van buiten komende oorzaken (volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen) waarop Sparkle Coach Ing geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Sparkle Coach Ing niet in staat is verplichtingen na te komen.
  7.3 Sparkle Coach Ing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan mag elke partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  7.4 Wanneer Sparkle Coach Ing tijdens het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, heeft Sparkle Coach Ing recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Als opdrachtgever op dat moment al meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Sparkle Coach Ing verplicht het door opdrachtgever teveel betaalde bedrag terug te storten.
 8. Toepasselijk recht en geschillen
  8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sparkle Coach Ing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  8.2 De rechter in de vestigingsplaats van Sparkle Coach Ing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sparkle Coach Ing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.